Všeobecné obchodné a predajné podmienky SEGRI identity

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné a predajné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode: segriidentity.com. Upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa uvedeného nižšie) a kupujúceho, ktorý je zákazníkom.

   PREDÁVAJÚCI:
   Mgr. Ľudmila Kandalová, miestom podnikania: Hermanovce nad Topľou 6, 094 34 Bystré, IČO: 52269892, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou pod číslom 790-18279, tel. č.: 00421951029594, e-mail: info@segriidentity.com.

   Pozor upozornenie:
   Zakúpený a reklamovaný tovar je potrebné vracať na nasledujúcu adresu:
   Mgr. Ľudmila Kandalová, Antolská 4, 851 07 Bratislava

  2. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba- podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „ObZ“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „OZ“).
  3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP okrem OZ aj zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon
   o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
   o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vykonala záväznú elektronickú objednávku na nákup tovaru.
  5. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  6. Pracovný čas znamená čas v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 17:00 hod., s obedňajšou prestávkou od 12:00 hod. do 13:00 hod.
 2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
  1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu a množstvo tovaru, spracovaný systémom obchodu.
  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo resp. e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade právnických osôb), názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky spôsob úhrady
   a spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú doručené. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh uzavretia kúpnej zmluvy, akceptovanie návrhu zo strany prevádzkovateľa nastane e-mailovým potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Za záväznú elektronickú objednávku sa nepovažuje objednávka zaslaná výlučne na e-mail predávajúceho mimo elektronický systém webovej stránky segriidentity.com alebo na adresu miesta podnikania predávajúceho pokiaľ takúto objednávku predávajúci dodatočne zákazníkovi písomne nepotvrdí, a to buď mailom alebo spätne na adresu odosielateľa písomnej objednávky.
  3. Kupujúci môže stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
  4. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy písomnou formou do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci zašle nepoškodený tovar spolu
   s vyplneným formulárom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ a dokladom o zakúpení tovaru na adresu: Ľudmila Kandalová, Antolská 4, 851 07 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pre zamedzenie pochybností platí, že predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru v prípade ak vrátený tovar vykazuje akékoľvek známky používania.
  5. Pokiaľ nebol tovar kupujúcemu odoslaný, je kupujúci oprávnený objednávku odvolať. Kupujúci je rovnako oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred samotným prevzatím tovaru, resp. pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  6. Podanie objednávky a s tým spojené objednanie a dodanie tovaru kupujúcemu zahŕňa povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 3. Dodacie podmienky
  1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.
  2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky a zaplatenia kúpnej ceny. Uvedená lehota dodania tovaru platí pre dodanie tovaru všetkými spôsobmi, ktorými predávajúci tovar dodáva, a to pre dodanie tovaru s využitím služby tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo dodanie tovaru vlastnými prostriedkami predávajúceho.
  3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, alebo pokiaľ vykazuje iné zjavné vady, najmä ak vykazuje poškodený obal, je kupujúci oprávnený odoprieť prevzatie zásielky. V takom prípade zostávajú zachované práva kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny. Ak kupujúci neodoprie prevzatie zásielky
   a zásielku prevezme, pričom následne po prevzatí zásielky zistí vady tovaru, je oprávnený postupovať v zmysle uplatnenia reklamácie.
  4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).
 4. Kúpna cena, platba
  1. Kúpna cena je uvedená v mene Euro.
  2. Súčasťou kúpnej ceny nie sú dopravné náklady ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
  3. Platba za tovar sa uskutočňuje ako je uvedené na stránke v samostatnej časti „Platba za tovar“.
  4. Akčné ceny tovaru sú označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“.
 5. Záruka, reklamácie
  1. Predávajúci poskytuje, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
   V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady a poškodenia, ktoré má zásielka, resp. predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené na zásielke, resp. tovare v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím konania kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá, a to ani v záručnej dobe, za vady, ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia tovaru na strane kupujúceho po prevzatí tovaru kupujúcim, ďalej za vady, ktoré vznikli prevádzkovaním (používaním) tovaru v nevhodných podmienkach, nevhodným spôsobom alebo ak bol vykonaný zásah alebo iná úprava alebo oprava tovaru inou než oprávnenou osobou. Predávajúci nezodpovedá za vadu spôsobenú v rozpore s podmienkami používania zakúpeného tovaru, s ktorými bude kupujúci oboznámený pri kúpe tovaru v e-maily.
  4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
  5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplnený reklamačný formulár, zaslať e-mailom
   a počkať na pokyny predávajúceho. V prípade pokynov s doručením na adresu predávajúceho následne doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane predajného dokladu (faktúra), príp. dokladu o zaplatení a záručného listu.
  6. Adresa doručenia: Ľudmila Kandalová, Antolská 4, 851 07 Bratislava s popisom „REKLAMÁCIA“
  7. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
 6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  6. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov
  1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je kupujúci oprávnený na základe žiadosti požadovať od predávajúceho nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavým stanoviskom alebo ak na žiadosť neodpovie do 30 dní od jej odoslania kupujúcim, má kupujúci v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o alternatívnom riešení sporov) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať spôsobom podľa ust. § 12 Zákona
   o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.
  2. Návrh je kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky mhsr.sk a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh je kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke Európskej únie www.ec.europa.eu/consumers/.
  3. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, ostatné subjekty alternatívneho riešenia sporov sú oprávnené vyžadovať úhradu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukonči alternatívne riešenie sporu najneskôr do 90 dní odo dňa jeho začatia.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP.
  2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
  3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci písomnou formou, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy adresovaného na adresu: Ľudmila Kandalová, Antolská 4, 851 07 Bratislava alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@segriidentity.com.
   V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci po doručení odstúpenia od zmluvy povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. Z písomného odstúpenia od zmluvy musí vyplývať zámer kupujúceho odstúpiť od zmluvy.