GDPR Informácie pre zákazníkov

(Podmienky ochrany súkromia)

Tieto informácie sú poskytované v súlade s:

 • článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  (ďalej len „GDPR“); a
 • príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov
 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je:
Mgr. Ľudmila Kandalová
miestom podnikania: Hermanovce nad Topľou 6, 094 34,
IČO: 52269892
Email: info@segriidentity.com

 1. KTO JE ZODPOVEDNOU OSOBOU PREVÁDZKOVATEĽA?

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:
JUDr. Mária Koberová Kandalová
E-mail: info@segriidentity.com

 1. AKÉ SÚ ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v prípade, že ste nám ich poskytli, a to na nasledovné účely:

 • vybavenie Vašej objednávky na nákup tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy. V danom prípade spracúvame nasledovné osobné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresa doručenia,
  e-mailová adresa a telefónne číslo
  ak nám ho poskytnete, že účelom rýchlejšej a bezproblémovej komunikácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • vybavenie reklamácie. V danom prípade spracúvame nasledovné osobné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo ak nám ho poskytnete, že účelom rýchlejšej a bezproblémovej komunikácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, resp. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPRj. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • priamy marketing. V danom prípade spracúvame nasledovné osobné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo ak nám ho poskytnete, za účelom zistenia zákazníckej spokojnosti a/alebo za účelom ponuky nových produktov, IP adresa, súbory cookies. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 1. PRENÁŠATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny ani akejkoľvek medzinárodnej organizácie.

 1. AKÁ JE DOBA USCHOVÁVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na nevyhnutnú dobu, ktorou je doba vybavenia Vami zdanej objednávky na nákup tovaru. Vaše osobné údaje uschovávame maximálne do troch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, tieto spracúvame maximálne do doby jeho odvolania. 

 1. AKÉ SÚ MOJE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu prevádzkovateľa alebo priamo na e-mailové adresy prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené v bode 1 a 2 tohto informačného letáku. Taktiež v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 až 2 tohto informačného dokumentu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adresu prevádzkovateľa alebo priamo doručením
e-mailovej správy na e-mailové adresy prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené v bode 1 a 2 tohto informačného letáku.

Vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov máte (i)  právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), (ii) právo na opravu (článok 16 GDPR), (iii) právo na vymazanie (článok 17 GDPR), (iv) právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), (v) právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), (vi) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a (vii) právo napadnúť rozhodnutie prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR), v prípade ak Vaše osobné údaje budú spracúvane automatizovane. V súčasnej dobe však k spracúvaniu Vašich osobných údajov automatizovaným spôsobom nedochádza.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou).  

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne
a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk  alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

 1. POSÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM OSOBÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne my ako prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje poskytujeme ďalej výlučne za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy ako napríklad pošta alebo kuriérska spoločnosť, za účelom vybavenia vašej objednávky a doručenia Vami zakúpeného produktu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme využívať aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre nás vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

 1. MÁM NEJAKÉ OSOBITNE DÔLEŽITÉ PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Áno – v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na priame marketingové účely alebo
v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy práv
a právom chránených záujmov máte právo namietať takéto spracúvanie podľa článku 21 GDPR. V súčasnej dobe však Vaše osobné údaje nespracúvame na základe prevahy našich práv a právom chránených záujmov.

Toto právo sa okrem spracúvania osobných údajov na marketingové účely vzťahuje aj na nasledovné prípady, v ktorých môžu byť spracúvané Vaše osobné údaje:

 • Vedenie internej právnej agendy a uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov;
 • Spracúvanie osobných údajov používateľov informačných systémov na vnútorné bezpečnostné účely.

Tieto podmienky ochrany súkromia pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia podmienok ochrany súkromia zverejnená na našom webe.